Algemene voorwaarden

Levering- en uitvoeringsvoorwaarden van Witteveen Dakrendement % BV versie dd. 19-07-2016

Toepasselijkheid categorieën:

I. Op overeenkomsten tussen leverancier en een onderneming (een opdrachtgever die niet een consument is) zijn van toepassing de bepalingen die hier onder categorie  A en B zijn opgenomen. Indien tussen leverancier en opdrachtgever als hier bedoeld, in of buiten rechte, komt vast te staan dat enig beding behorend tot de categorieën A en B tussen hen niet geldt, op grond van vernietigbaarheid of anderszins, treedt, voor zover mogelijk, daarvoor een corresponderend beding uit de categorie C in de plaats.

II. Op overeenkomsten tussen leverancier en een opdrachtgever, die is een consument, zijn van toepassing de bepalingen die hier onder categorie A en C zijn opgenomen.


Art. 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en/of leveringen van alle zaken die door de leverancier worden uitgevoerd resp. in de handel worden gebracht, onverschillig of deze werkzaamheden resp. leveringen rechtstreeks door middel van een overeenkomst met leverancier geschiedde, danwel door bemiddeling van derden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.

1.3. Leverancier wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden, welke van deze Algemene  Leverings- en Uitvoeringsvoorwaarden afwijken, van de hand. Indien Opdrachtgever bij zijn acceptatie verwijst naar zijn eigen voorwaarden en zouden deze voorwaarden dientengevolge van toepassing zijn, dan is leverancier niet gebonden.

1.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden vernietigd danwel onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking dat wel werkzaam is.


A (ondernemingen & Consumenten)


Art. 2 Offertes

2.1 Alle aanbiedingen van leverancier – in welke vorm ook gedaan –  zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, geheel  vrijblijvend.

2.2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de offerte gedurende 30 dagen van kracht.

2.3 Leverancier kan de offerte nog tot acht dagen na aanvaarding door opdrachtgever intrekken. Alsdan is geen van beide partijen gebonden.

Art. 3 Totstandkoming

3.1 De overeenkomst wordt onherroepelijk door verzending van de schriftelijke orderbevestiging door leverancier en wel vanaf de dagtekening daarvan.

3.2 Vertegenwoordigers en agenten bezitten geen afsluitingsbevoegdheid.


Art. 4 Niet-tijdige afname

Indien de opdrachtgeven in gebreke blijft de gekochte zaken of de uit te voeren werkzaamheden tijdig af te nemen ingevolge de overeenkomst, heeft de leverancier het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst betaling van de uitvoerings-/verkoopprijs van het nog niet afgenomen gedeelte te vorderen, of om eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechtelijk tussenkomst de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, ontbonden te verklaren, onverminderd haar recht tot volledige vergoeding van geleden schade.

Art.5 Zorgplicht

5.1 De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen, dat de werkzaamheden die niet tot de aan leverancier opgedragen werkzaamheden behoren, naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt.


5.2 De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen, dat voldoende opslag-, werk- en schaftruimte, alsmede de benodigde elektriciteit en water, zonder vergoeding ter plaatse beschikbaar zijn en dat alle wettelijk bepaalde en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met de leverancier genomen zijn en gehandhaafd worden.


5.3 De leverancier zal voor het verticale transport van materialen en gereedschappen kosteloos gebruik mogen maken van de op het werk aanwezige kranen, bouwliften met bediening en dergelijke.


5.4 De leverancier zal op het dak mogen stoken, waarbij eventuele voorzorgsmaatregelen door hem worden getroffen.


5.5 Alle extra kosten, voortkomende uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van bovengenoemde verplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.Art.6 Eigendomsbehoud

6.1 Leverancier behoudt de eigendom van de aangevoerde zaken, totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens leverancier, alsmede aan alle andere uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen in de zin van art. 92, Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.


6.2 Het eigendomsvoorbehoud strekt zich mede uit tot de zaken, die door bewerking of verwerking der geleverde zaken ontstaan.


6.3 Zonder uitdrukkelijke  instemming van de leverancier, is de opdrachtgever vóór de betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen.


6.4 De opdrachtgever is verplicht de zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, vanaf het moment van aanvoer op het werk tegen het risico van brand, beschadiging en diefstal te verzekeren en op eerste verzoek van de leverancier aan te tonen, dat dit is geschied.Art.7 Betalingen

7.1 De betaling der verrichte werkzaamheden en geleverde materialen zal dienen te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.


7.2 De opdrachtgever wordt bij overschrijding van deze termijn  een krediet overschrijdingstoeslag van 2% van het nog openstaande factuurbedrag verschuldigd.


7.3 Indien opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn en is hij –naast de in het voorgaande lid vermelde krediet overschrijdingstoeslag- een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand over het nog openstaande factuurbedrag, vanaf het ogenblik waarop de betaling had moeten geschieden, doch in ieder geval een rentepercentage minimaal gelijk aan de geldende Wettelijke rente.


7.4 Plaats van betaling is het kantoor van de leverancier. De opdrachtgever is bevoegd te betalen door middel van bijschrijving of storting op een door de leverancier aan te wijzen bank- en/of girorekening.


7.5 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening.


7.6 De leverancier is te allen tijde gerechtigd ook in afwijking van de overeenkomst betaling danwel  zekerheid daarvoor te verlangen, voordat uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.


7.7 Indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement wordt verklaard, of indien hij op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, of indien de door hem gedreven handelszaak wordt gestaakt of de rechtsvorm, waarin deze handelszaak wordt gedreven, wordt ontbonden, worden alle door de opdrachtgever aan de leverancier verschuldigde bedragen terstond opeisbaar.


7.8 Alle buitenrechtelijke kosten, vallende op de invordering en inning van door de leverancier niet tijdig ontvangen bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de niet tijdig ontvangen betaling of het niet tijdig ontvangen gedeelte daarvan, tenzij in een gerechtelijke procedure een hoger bedrag wordt toegewezen, in welk geval dat hogere bedrag verschuldigd is.Art.8 Overmacht

8.1  Indien de uitvoering van de overeenkomst voor leverancier geheel of ten dele, blijvend of tijdelijk,  door overmacht wordt verhinderd, zoals omschreven in het 3e lid van dit artikel, heeft de leverancier het recht hetzij:

a) de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever voor dat deel van de overeenkomst, dat niet kan worden uitgevoerd;

b) door middel van een schriftelijke  kennisgeving aan de opdrachtgever de nakoming van dat deel van die verplichtingen dat niet kan worden nagekomen op te schorten, zolang de verhindering duurt.


8.2 Ook na opschorting blijft de leverancier bevoegd op grond van deze overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk alsnog te ontbinden.


8.3 Onder overmacht wordt ten deze ondernemer verstaan: oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, lock-outs, werkstaking, gebrek aan hulp- en grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie en/of watervoorzieningen, verkeersstoornissen, breuk aan machines en/of gereedschappen, transportmoelijkheden, alsmede het niet-nakomen door derden van hun verplichtingen jegens de leverancier door welke oorzaak ook, zonder dat de leverancier invloed van een en ander op haar bedrijf behoeft aan te tonen.Art.9 Merken; namen; emblemen; verpakking; reclamemateriaal

9.1 Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot de door de leverancier gehanteerde tekens (merken, handelsnaam etc.) ter onderscheiding van haar onderneming en/of haar producten blijven bij de leverancier. De opdrachtgever kan aan de overeenkomst met de leverancier geen rechten ontlenen met betrekking tot deze tekens, behoudens die welke hem als eigenaar van de geleverde zaken toekomen.


9.2 De door de leverancier vervaardigde of verstrekte  tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven haar eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in, dat deze door de leverancier vervaardigde of verstrekte gegevens en/of voorwerpen niet dan met haar uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.Art. 10 Aansprakelijkheid

10.1 De leverancier is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor door deze geleden schade, veroorzaakt door de verrichte werkzaamheden en/of geleden schade, behoudens voor zover deze aansprakelijkheid haar grondslag vindt in de art. 6: 185 e.v. van het Burgerlijke Wetboek.


10.2 Indien leverancier een CAR-verzekering heeft afgesloten is leverancier daar kosteloos en stilzwijgende onder mee verzekerd.


10.3 Leverancier is uitsluitend verzekerd middels een WAB verzekering en conform de WAM verplichtingen. Voor schades welke buiten de dekking van deze verzekeringen vallen accepteert ondergetekende geen aansprakelijkheid.Art. 11 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten waarvan deze  Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.


11.2 Alle geschillen ter zake van of verband houdende met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting ter beslechting voorgelegd aan de voor de gemeente Raalte bevoegde rechter.


Art. 12 Garanties

12.1 Indien niet alle facturen zijn betaald door opdrachtgever, kan hij geen beroep doen op de garantie welke door leverancier is afgegeven.


12.2 Al hetgeen door een verzekering van opdrachtgever is gedekt valt buiten de garantie van leverancier.


12.2 Gevolgschade valt nimmer onder de garantie van leverancier.B (Ondernemingen)

Art.12 Prijswijzigingen

De leverancier is ten allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen, indien de kostenbestanddelen daarvan wijzigen. Indien na het sluiten van de overeenkomst lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen, indien en voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van deze overeenkomst. De leverancier is hiertoe eveneens gerechtigd bij herwaardering van betaalmiddelen.


Art.13 Leveringstermijn

De leverancier zal zich zoveel mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn houden, doch overschrijving daarvan, door welke omstandigheid ook veroorzaakt, geeft de opdrachtgever geen recht tot ontbinding en/of schadevergoeding, tenzij de overschrijding een tijd van drie maanden te boven gaat.


Art.14 Opzegging

De leverancier is gerechtigd in de hierna sub a en b genoemde gevallen de overeenkomst, door schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever, met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is, terwijl de opdrachtgever in deze gevallen niet tot annulering van gegeven orders kan overgaan:

a) indien de opdrachtgever na sommatie in gebreke is ten aanzien van de naleving van enige bepaling van deze of enige andere tussen de partijen gesloten of te sluiten overeenkomst:

b) in de gevallen, genoemd in art. 7.7


Art.15 Reclames

15.1 Onmiddellijk na het gereedkomen van de aan de leverancier opgedragen werkzaamheden zal deze de eindfactuur aan opdrachtgever toezenden.

15.2 Opdrachtgever verplicht zich eventuele reclames ter zake van gebreken aan het werk binnen veertien dagen na ontvangst van de eindfactuur ter kennis van leverancier te brengen.


15.3 Na het verstrijken van de hiervoor sub. 15.2 genoemde termijn is de leverancier van elke aansprakelijkheid ontslagen, tenzij  het eventuele aan opdrachtgever verstrekte garantie-certificaat anderszins zou vermelden.


15.4 De leverancier aanvaardt voor de uitvoering van het werk geen verdere aansprakelijkheden en geeft geen verdere garantie, dan voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk zijn verstrekt.


15.5 De voldoening door leverancier aan de verplichting in enig garantiecertificaat geldt als enige

en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding jegens de leverancier is uitgesloten.


15.6 De leverancier aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden, voor zover deze door de opdrachtgever zijn voorgeschreven, welke afwijken van de in de overeenkomst genoemde uitvoering.


15.7 Het beweerdelijk niet nakomen door de leverancier van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de leverancier gesloten overeenkomt.


15.8 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoen aan enige verplichting, die voor hem uit de met de leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de leverancier met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd- gehouden.


15.9 Ieder recht op schadevergoeding vervalt één jaar na uitvoering van de desbetreffende  werkzaamheden of aflevering van zaken, indien de leverancier niet binnen die termijn wordt gedagvaard voor de bevoegde rechter.


15.10 Ingeval de opdrachtgever alleen of tezamen met de leverancier aansprakelijk is wegens door de verkochte zaken danwel uitgevoerde werkzaamheden of aflevering van zaken, vervalt de aansprakelijkheid, indien de leverancier niet binnen die termijn wordt gedagvaard voor  de bevoegde rechter.


15.11 De leverancier is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden, als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens, alsmede daden en nalatigheden van toeleveranciers, diens ondergeschikten danwel andere personen, door of vanwege hem te werk zijn gesteld.C. (Consumenten)


Art.16 Prijswijzigingen

16.1 De leverancier is, na verloop van drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, bevoegd de uitvoeringsverkoopprijs te wijzigen, indien wijziging van de kostenbestanddelen daartoe aanleiding geeft.


16.2 Indien de leverancier overgaat tot prijswijziging binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke aan de leverancier gerichte verklaring te ontbinden.


16.3 Terzake van deze ontbinding zijn noch leverancier, noch de opdrachtgever, gehouden tot enige schadevergoeding.Art.17 Opzeggen

17.1 De leverancier heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever, door middel van schriftelijke  aan de opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te zeggen op de gronden als hiervoor in art. 14 vermeld.


17.2 Als bepalingen waarvan niet-naleving door de opdrachtgever krachtens art. 14 een grond voor opzegging opleveren, zullen in ieder geval gelden: art.4,  art.6.3, art.7.1, art.7.5, art.18 aan de overeenkomst van de leverancier niet meer kan worden gevergd.Art.18 Reclame

18.1 Onmiddellijk na het gereedkomen van de aan de leverancier opgedragen werkzaamheden zal deze de eindfactuur aan opdrachtgever toezenden.


18.2 Opdrachtgever verplicht zich eventuele reclames ter zake van gebreken aan het werk binnen veertien dagen na ontvangst van de eindfactuur ter kennis van leverancier te brengen.


18.3 Na het verstrijken van de hiervoor sub 18.2 genoemde termijn is de leverancier van elke aansprakelijkheid ontslagen, tenzij het eventuele aan opdrachtgever verstrekte garantiecertificaat anderszins zou vermelden.


18.4 Indien de klacht van opdrachtgever gegrond is, kan deze, onverminderd zijn eventuele bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst, slecht aanspraak maken op herstel van het uitgevoerde werk door de leverancier. Zulks geldt ook ingeval de opdrachtgever de ontbinding van de overeenkomst inroept.


18.5 Behoudens voor zover de toepassing van de art. 6:89 en 7:23 van het Burgerlijke Wetboek een eerder geval tot verval mochten hebben, vervallen alle voor de opdrachtgever uit de gebrekkige uitvoering der overeenkomst voortvloeiende rechten en/of vorderingen door verloop van één jaar na de ontvangst van de sub 18.2 genoemde eindfactuur.